dot
dot
ข้อมูลทั่วไป
dot
bulletประวัติโรงเรียน
bulletทิศทางและกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษา
bulletภารกิจสถานศึกษา
dot
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
dot
bulletทำเนียบผู้บริหาร
bulletคณะกรรมการสถานศึกษา
bulletข้อมูลบุคลากร
dot
เกี่ยวกับโรงเรียนบ้านทับช้าง
dot
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรม
bulletแฟ้มภาพ
bulletเว็บบอร์ด
dot
ผลงานของเรา
dot
bulletรางวัลที่โรงเรียนได้รับ
bulletรางวัลผู้บริหาร
bulletรางวัลครู
dot
ลิงค์เว็บไซต์อื่นๆ
dot
bulletเว็บไซต์ สพฐ.
bulletเว็บไซต์ สพป.นม.1 (ใหม่)
bulletเว็บไซต์ สพป.นม. 1
bulletหนังสือราชการ สพป.นม.1
dot
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
dot
ค้นข่าวที่ต้องการ

dot
ทิศทางและกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษา โรงเรียนบ้านทับช้าง article

 

       โรงเรียนบ้านทับช้าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับผิดชอบจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับชั้น อนุบาลปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวนทั้งสิ้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กในเขตพื้นที่บริการได้เข้าเรียนยังสถานศึกษาใกล้บ้าน ดังนั้น เพื่อให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนสนองต่อพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 สนองต่อนโยบายการจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 โรงเรียนบ้านทับช้าง ได้กำหนดทิศทางการจัดการศึกษาไว้ดังนี้

 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา


น่าดู  น่าอยู่  น่าเรียน


 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา


นักเรียนมีทักษะชีวิต เน้นเศรษฐกิจพอเพียง


 

 

วิสัยทัศน์  


โรงเรียนมุ่งมั่นให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม และระเบียบวินัยที่ดีงาม พัฒนาครูสู่มืออาชีพ จัดบรรยากาศให้โรงเรียน สะอาด ร่มรื่น เอื้อต่อการเรียนการสอน อย่างยั่งยืน ชุมชนมีความพึงพอใจ

 
 
 
พันธกิจ  

1. ยกระดับขีดความสามารถของผู้เรียนสู่เกณฑ์มาตรฐาน
2. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาครูให้มีความรู้เป็นครูมืออาชีพ
3. จัดทำและพัฒนาโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนการสอน
4. ประสานความร่วมมือกับชุมชนในการจัดการศึกษา
 
 
 
เป้าประสงค์ของโรงเรียน

1. นักเรียนได้รับการศึกษาด้านความรู้และระเบียบวินัยที่มีคุณภาพ
2. ครูมีความรู้ความสามารถและทักษะตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
3. โรงเรียนมีบรรยากาศ ร่มรื่น น่าเรียน มีแหล่งการเรียนรู้ที่พอเหมาะ
4. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และสนับสนุนทรัพยากรมากยิ่งขึ้น
 
 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

โรงเรียนบ้านทับช้าง มีความมุ่งมั่นที่จะจัดกิจกรรมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังนี้
1. รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้
5. อยู่อย่างพอเพียง
6. มุ่งมั่นในการทำงาน
7. รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ
 
 
 
กลยุทธ์การพัฒนา

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาจากผลการปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2554 โรงเรียนได้วางแนวทางในการพัฒนาในปีการศึกษา 2555 ด้านผู้บริหารและบุคลากร จะต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการทำงานเป็นทีม เน้นการทำงานที่เป็นรูปธรรมและจะพัฒนาการเรียนการสอนในกลุ่มสาระวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเป้าหมาย มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ ฝึกฝนการอ่าน การเขียน ทุกชั้นเรียนจะต้องอ่านและ เขียนได้ และให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข มีแนวทางดังนี้
 

1. โรงเรียนได้กำหนดแนวทางการศึกษาในอนาคตโดยยึดความพร้อมในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งความต้องการของชุมชน มีการพิจารณาคัดเลือกหรือ เชิญชวนผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้นำชุมชน และผู้ปกครอง เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน ร่วมคิด ร่วมติดตาม ประเมินผล และกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะครู คณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรท้องถิ่น

2. โรงเรียนมีหลักในการจัดการศึกษาคือ การทำงานแบบมีส่วนร่วมโดยถือหลักร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ ร่วมพัฒนา ในระบบ PDCA คือร่วมวางแผน(Planning) ร่วมปฏิบัติ(Doing) ร่วมตรวจสอบ(Checking) และร่วมพัฒนา(Acting) มีการให้คำปรึกษาติดตาม ประเมินผลการทำงานอย่างเป็นกัลยาณมิตร ที่อบอุ่นและต่อเนื่องโรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจำปี และแผนกลยุทธ์ 

3. มีการเร่งรัดพัฒนาประสิทธิผลที่เกิดกับผู้เรียนให้บรรลุผลผลิตตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดเพราะผู้เรียนมีความพร้อมที่จะเรียนรู้สามารถปฏิบัติกิจกรรมการ เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมการให้บริการทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นสัมฤทธิ์ผลที่การเกิดกับผู้เรียนมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลโดยใช้ข้อมูลอย่างหลากหลายและเป็นจริง  

4. จัดรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โครงงาน การฝึกคิด ฝึกทักษะการปฏิบัติจริงฝึกสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านความรู้ ด้านทักษะกระบวนการ และคุณธรรมจริยธรรมตามสภาพ และนำผลที่ได้มาวิเคราะห์ปรับปรุงพฤติกรรมของผู้เรียน โดยได้รับความร่วมมือจากครูที่ปรึกษาและครูประจำชั้นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

5.พัฒนาสังคมฐานความรู้ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารจัดการกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน นักเรียนมีศักยภาพการเรียนรู้สู่มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรมีการพัฒนารวมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ มีหลักสูตรและกระบวนการที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาธรรมชาติเต็มศักยภาพ ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีวิถีเศรษฐกิจที่พอเพียง

กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนากระบวนการบริการจัดการศึกษาภายในโรงเรียน พัฒนาระบบบริหารงานแบบโรงเรียนเป็นฐาน ผู้บริหารมีภาวะผู้นำ มีความสามารถในการจัดการศึกษา มีการจัดแหล่งเรียนรู้ควบคู่ภูมิปัญญาไทย

กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและการเรียนการสอน ส่งเสริมสมรรถนะพัฒนาคุณภาพครูให้มีคุณภาพโดยจัดครูเข้าสอนให้ตรงตามวิชาเอก และความถนัดให้ครูหมั่นพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาระบบงบประมาณ และแผนงานเพื่อระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการแบบปรับตัว ยืดหยุ่น คล่องตัว การกระจายอำนาจ ทันเหตุการณ์ มุ่งเน้นให้เกิดการใช้จ่าย โดยคำนึงถึงความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพื่อส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย


 
 

 

 

 
ข้อมูลทั่วไป

ประวัติโรงเรียนบ้านทับช้าง article
ภารกิจสถานศึกษา articleCopyright © 2013 All Rights Reserved.